سمينارهاي رايگان آشنايي با دوره هاي آمادگي شركت در آزمون يوس

موسسه متروپل تبریز با هدف نشر دانش و افزايش آگاهي متقاضيان شركت در آزمون يوس (كنكور دانشگاه هاي كشور تركيه) و خانواده ها، اقدام به برگزاري سميناري هاي رايگان هفتگي در اين زمينه نموده است. با شركت در اين جلسات به روزترين و ارزشمندترين اطلاعات در خصوص شرايط دوره هاي آموزشي و نحوه شركت در آزمون يوس در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت. اين جلسات با ظرفيت محدود و حداكثر 10 نفره به صورت هفتگي در محل موسسه متروپل تبریز برگزار خواهد شد. جهت شركت و نام نويسي با دفتر تبریز تماس حاصل فرماييد.

متروپل تبریز، با ما براي آينده

دانسانی ها